Založenie akciovej spoločnosti

Vieme, že to s podnikaním myslíte vážne. Aj preto sa určite radšej obrátite na odborníkov. Pomôžeme vám založiť vašu akciovú spoločnosť podľa vašich predstáv.

Čo by ste mali vedieť o a.s.?

Akciová spoločnosť je kapitálovou spoločnosťou. Pod týmto pojmom môžeme rozumieť, že takáto obchodná spoločnosť sa zakladá väčšinou na základe využitia podnikateľských aktivít väčšieho rozsahu s väčšou kapitálovou náročnosťou. Hodnota základného imania spoločnosti musí byť aspoň 25000Eur, pričom z toho musí byť splatených min. 30%.

Základné imanie je rozdelené na určitý počet akcií so stanovenou menovitou hodnotou. Spoločnosť môže založiť jeden zakladateľ, ak je PO, inak dvaja alebo viacerí zakladatelia. Orgány spoločnosti sú valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada. Môže byť súkromnou alebo verejnou. Výhodou je anonymita vlastníctva v prípade akcií na doručiteľa + väčšie možnosti pri získaní potrebného kapitálu.
Čo je valné zhromaždenie?

Čo je predstavenstvo?

Čo je dozorná rada?

Ide o najvyšší orgán akciovej spoločnosti. Jeho členmi sú všetci akcionári a jeho úlohou je rozhodovať o najdôležitejších otázkach týkajúcich sa života firmy. Napríklad o zvýšení či znížení základného imania, alebo o vyplácaní Dividend.

Predstavenstvo je štatutárny orgán akciovej spoločnosti, čo v praxi znamená, že ju riadi a koná v jej mene. Je volené valným zhromaždením alebo dozornou radou podľa pravidiel uvedených v stanovách spoločnosti.

Tento orgán kontroluje činnosť predstavenstva akciovej spoločnosti. Musí mať najmenej troch členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie. Členovia dozornej rady môžu byť súčasne aj zamestnancami spoločnosti.Cena zahŕňa

 • vypracovanie kompletnej dokumentácie a všetkých potrebných príloh
 • prihlásenie na živnostenský úrad, obchodný register a daňový úrad
 • poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra, ktorý je pri bežnom podaní 829,50€.
 • odborné poradenstvo

Cena nezahŕňa

 • spísanie Notárskej zápisnice o založení a.s.
 • prípadné fyzické vydanie listinných akcií – individuálna cena


Postup:

 • Vyplňte formulár  resp. nám zavolajte tel.: + 421 948 534 970, 02/20747741
 • Následne vám zašleme e-mail, ktorý bude obsahovať zoznam údajov potrebných k založeniu vašej spoločnosti
 • Po obdržaní údajov vám pripravíme listiny na podpis
 • Podpísané dokumenty elektronicky overíme a zasielame na Živnostenský úrad, následne na OR SR.
 • Po vykonaní zápisu akciovej spoločnosti do OR SR Vám zašleme výpis z OR SR.